Obchodní podmínky internetového obchodu masostroje.cz

Platné od 20. 07. 2017

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost SolArM S.C.
ul. Węgierska 224A, 33-300 Nowy Sącz, Polsko. VAT: PL7343472268

1.2. Kupujícím je podnikatel  (ve smyslu § 420 Občanského zákoníku), který učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.masostroje.cz (dále jen „kupující“).
1.3. Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím internetového obchodu www.masostroje.cz mezi prodávajícím a kupujícím je kupní smlouvou uzavřenou mezi podnikateli a nepodléhá proto režimu smluv uzavíraných se spotřebiteli („spotřebitelské smlouvy“)
1.4. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení.
1.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20. července 2017. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

II. Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.masostroje.cz.
2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.masostroje.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.
2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.
2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží. V případě zakoupení zboží, které toto vyžadují, lze po dohodě tyto služby poskytnout.
2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.masostroje.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

III. Registrace kupujícího

3.1 Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.masostroje.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.masostroje.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.
3.2 Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů).
3.3 Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím zaslané emailové zprávy na adresu info@masostroje.cz nebo telefonicky na +420 731 784 280. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

IV. Objednávka zboží

4.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, IČO, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailovou adresu, telefonické spojení, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:
Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.masostroje.cz po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník nebo mailem na adresu info@masostroje.cz.
4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději do 12:00 hodin následujícího pracovního dne po dni odeslání objednávky
prodávajícímu na telefonním čísle +420 731 784 280 nebo elektronicky na emailovou adresu: info@masostroje.cz
4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
4.6. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.
4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

V. Místo plnění

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci (přepravní společnosti) k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

VI. Cena a platba

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.masostroje.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách nezahrnují DPH v zákonné sazbě (23%), není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno „s DPH“.
6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.
6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:
a. dobírkou - hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo České poště s.p.
b. platbou v hotovosti - při osobním odběru
c. dopředu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
6.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.masostroje.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VII. Dodací lhůta

7.1. V případě, že zboží má prodávající skladem a nezvolil- li kupující jako způsob převzetí zboží osobní odběr, zavazuje se prodávající vyexpedovat zboží a předat je dopravci bez zbytečného odkladu.
7.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru a bez zbytečného odkladu podat kupujícímu zprávu telefonicky nebo e-mailem o termínu odběru.
7.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru oznámí tuto skutečnost kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 10 (deset) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

VIII. Dopravní podmínky a cena za dopravu

8.1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:
a. zásilkovou službou Geis na dobírku 210,- Kč (bez DPH). Dodání do 5 pracovních dnů. Hmotnost zásilky do 30 Kg. Zásilka 30 - 50 kg 650,-Kč (bez DPH). Při nákupu nad 10 000,-Kč bez DPH je dopravné zdarma.
b. osobním odběrem zboží - bez poplatku

Adresa expedičního místa pro osobní odběr je: Węgierska 224A, 33-300 Nowy Sącz, Poľsko
 

8.2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci i prodávajícímu.

IX. Nebezpečí škody

9.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

X. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.masostroje.cz pouze z důvodů uvedených v Občanském zákoníku nebo v těchto Obchodních podmínkách.


10.2. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu na adresu provozovny SolArM S.C. ul. Węgierska 224A, 33-300 Nowy Sącz, Polsko, v takovém stavu v jakém je obdržel a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za toto zboží bez zbytečného odkladu po vrácení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vrácené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu nebo jeho zástupci příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí a překontrolování zboží.

10.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 10 (desetí) dnů od oznámeného termínu k odběru zboží nebo do 10 (deseti) dnů od jeho případného uložení a oznámení o uložení na pobočce dopravce zboží nevyzvedne, nebo v případě, že kupující bezdůvodně odmítne zboží převzít.
10.4. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu všech nákladů účelně vynaložených v souvislosti s dodávkou zboží (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu a nákladů na uskladnění zboží).

XI. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

11.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží v době jeho předání zjevnou vadu, je kupující povinen tuto vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží. Pokud je kupujícímu doručeno jiné zboží než si objednal, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí a neprodleně odstoupit od kupní smlouvy.
11.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na email: info@masostroje.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.
11.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu záruční doby uvedené výrobcem nebo dodavatelem ode dne faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.masostroje.cz. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat u prodávajícího.
11.4. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně zaslat na adresu SolArM S.C.
ul. Węgierska 224A, 33-300 Nowy Sącz, Polsko. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.
11.5. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu SolArM S.C.ul. Węgierska 224A, 33-300 Nowy Sącz, Polsko spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.
11.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel+420 731 784 280 a to v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hod.
11.7. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
11.8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na její provedení a na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.
11.9. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušným
ustanoveními Občanského zákoníku.

XII. Ochrana osobních údajů

12.1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:
a. splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím
b. nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu
12.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
12.3. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

XIII. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

13.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.masostroje.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.masostroje.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.
13.2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu www.masostroje.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.
13.3. Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.masostroje.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.